Search This Blog

Wednesday, 7 September 2022

LEARN A WORD A DAY

లెర్న్ ఎ వర్డ్ ఎ డే రోజు వారీ కార్యక్రమాలలో భాగంగా ప్రతిరోజు ఒక పదం  తేదీ 01.10.2022 నుండి 31.10.2022 వరకు 

LEARN A WORD A DAY PROCEEDINGS DOWNLOAD

Dt 31/10/2022


"Learn A Word A Day"..ఈనెలలో నేర్పిన అన్ని పదాలు

Date:28.10.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word:  Bored - బోరుడ్ - విసుగు

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Own - ఓన్ - స్వంతం/తన

Usage: She owns a house.

★I own a car.

★I wanted my own bike.

★ Know your own mistakes.

★ I wrote examples on my own.

★Everybody should mind his/her own business.

Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Armed -  ఆర్మ్డ్ - సాయుధుడై

Usage:★ He was armed with a revolver.

★The little man was armed with a bow and arrows.

★They armed him with a rifle.

★ Armed rebels advanced towards the capital.

★The president is the Chief of the armed forces.

★The hijackers were armed with hand grenades.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Fascinate - ఫేసినేట్  - మనోహరమైన/ఆకర్షించే/మోహింపచేసే

Usage:have always been fascinated by laptop and cellphone.

★Her paintings fascinated me.

★The children were fascinated by the film.

★ Snake fascinates it's prey.

★Switzerland is a very fascinating place with wonderful tourist spots.

★They are fascinated by stories.

Date:27.10.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word:  Sick - సిక్ - జబ్బు

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Real - రియల్ - వాస్తవమైన

Usage: India has a real chance of winning.

★The chain is made of real gold.

★They are a real couple.

★Farmers are the real backbone of this country.

★What is the real purpose of life ?

★That is a real work of art.

Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Wild - వైల్డ్ - క్రూరమైన

Usage:★ Elephant is a wild animal.

★He was  wild with anger. 

★We saw two wild cats in the darkness.

★ Africa is home for many wild animals.

★Can you make a wild guess of it ?

★He rode a wild horse.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Enormous - ఎనామస్ - విశాలమైన/చాలా పెద్ద

Usage:They live in an enormous house.

★There is enormous dissatisfaction with the way of his work.

★The trust is getting  enormous funds from abroad.

★Enormous number of people are waiting to see the minister.

★I have enormous respect for him.

★My friend has enormous patience.


Date:26.10.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word:  Tired - టైర్డ్ - అలసట

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Various - వేరియస్ - వివిధ

Usage: He has worked in various places.

★ANR played various roles in movies.

★Shoes come in various sizes and colours.

★The teacher gave various examples on the topic.

Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Cold - కోల్డ్ - చల్లని

Usage:★It is very cold outside.

★She is suffering from cold.

★She can't live in a cold climate.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Unique - యునీక్ - ఏకైక/అపూర్వమైన

Usage:The sun is a unique object.

★These flowers emit unique smell.

★His signature is unique.


Date:25.10.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word:   Angry- యాంగ్రీ - కోపం

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Famous - ఫేమస్ -ప్రసిద్ధి

Usage: The city is famous for colleges.

★ Jr NTR is a famous star.

★Chitra is a famous singer.

★Thirupati is a famous temple town in AP.

★ He told us a famous story.

★ He dreamed of becoming a great cricketer.


Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Unkind - అన్కైన్డ్ - దయలేని

Usage:We should never be unkind to animals.

★She never spoke unkind words.

★Be kind even to unkind people.

★The manager was unkind to his 

★He was rather hurt by her unkind words.

★Marcus has been very unkind to me today.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Glad - గ్లాడ్ - సంతోషం

Usage:I am glad to hear the news.

★Glad to meet you.

★I am glad that my son has made good progress.

★I am glad I got chance to participate in a state level competition.

★ He will be glad to hear the good news.

★ I'd be glad if you could help me.


Date:22.10.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word:   Sad- శాడ్ - దుఃఖము

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Best - బెస్ట్  -ఉత్తమమైన

Usage:  All the very best.

★Dhoni is the best wicket keeper in the world.

★Be calm and do your best in the exams.

★ Syam is the best student in the class.

★ This is the best book you should read.

★A book is a man's best friend.


Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Harsh - హార్ష్ - కఠినమైన

Usage:He spoke some harsh words.

★Please, don't speak harsh words.

★The minister received some harsh criticism.

★ The teacher gave harsh punishment to the student.

★Harsh lighting hurts your eyes.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Fine -ఫైన్  - అపరాధరుసుము /మంచి

Usage: I am fine.

★He paid fine for violating traffic rules.

★He bought a finely carved antique.

★He is physically fine to participate in games.

★Fine clothes make the man.

★ Everything was going fine.


Date:21.10.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word:  Happy- హ్యాపీ - ఆనందం

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Kind - కైన్డ్  - దయ / రకం

Usage:  She is kind to animals.

★Kind words are worth much.

★Please be kind to others.

★I am giving a kind word to the top scorers.

★What kind of music do you like ?

★What kind of a job do you have ?


Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Proud - ప్రౌడ్ - గర్వం

Usage: I am proud of my country.

★She is the proud owner of a new house.

★He has every reason to be proud of his son.

★He is proud of never being late to school.

★The scientist is proud of his new discovery.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Still - స్టిల్ - ఇప్పటికీ/ కదలని

Usage:He is a still photographer.

★She is still cooking in kitchen.

★Mr Rao is 65. He still enjoys playing tennis.

★She held the child still while the nurse treated him.

★ I am still  studying in high school.

★He threw a stone into still water.


Date:20.10.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word:  Purple - పర్పుల్ - ఊదారంగు

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Brave - బ్రేవ్  - ధైర్యము

Usage: ★You're brave and strong.

★Her eyes watered at his brave words, and she hugged him.

★He was a brave soldier.

★Bhagath singh is a brave patriot.


Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Skilled - స్కిల్డ్ - నైపుణ్యంకలవాడు / దక్షుడు

Usage: She is skilled at cooking

★He is skilled at painting.

★He is skilled in handicraft.

★Every one recognized his skill.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Afraid - అఫ్రయిడ్ -  భయపడటం

Usage:★The child is afraid of the dark.

★They were afraid of the big dog.

★She was afraid to make a speech.

★Some were afraid to talk out loud.
Date:19.10.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word:  Pink - పింక్  

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Big - బిగ్  - పెద్ద/ గొప్ప

Usage: It's a big decision.

★She gave a big smile.

★The doll has big eyes.

★Ours is a big street.

★It was a big room.


Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Crooked - క్రూక్డ్ - వక్రమైన

Usage: Drive slowly and carefully on crooked roads.

★She has crooked teeth.

★The bow man has a crooked back.

★She gave a crooked grin.

★ Straight trees have crooked roots.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Right -  రైట్ - నిజమైన/ సరియైన/ కుడి

Usage:She thinks that she is always right.

★Mr Raj is the right person for the job.

★Take a right turn at the junction.

★My stomach started right there in the meeting.

★The teacher highlighted the right points in red.
Dt.18 /10/22 Spell Bee Test

Date:17.10.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word:  Brown - బ్రౌన్ - గోధుమ రంగు

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Little - లిటిల్  - కొంచం

Usage: The plants will grow into little bushes.

★They have very little money.

★I am little annoyed with the child.

★When I was a little child my mother used to carry me.

★I need little help.


Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Wise - వైజ్ - తెలివైన

Usage: She has made a very wise decision.

★Tenali Rama was a wise minister.

★It is wise to think twice before doing dangerous.

★ It is not wise to fallout with friends.

★Wise men never put off their work for tomorrow.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   True - ట్రూ  - సత్యం/ నిజం

Usage: I don’t think that it is a true story.

★The rumour turned out to be true.

★ I hope your wish will come true.

★ His dream came true.

★ It’s true that she is young but she is wise.


Date:15.10.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word:  White - వైట్ - తెలుపు

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Great - గ్రేట్  - గొప్ప

Usage:  You are really great.

★He has great confidence in himself.

You will become a great artist.

★Kalam was a great scientist.


Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Warm - వార్మ్ - వెచ్చని

Usage: They are sitting for warmth.

★She gave a warm welcome to the guests.

★Her temperature is pretty warm.

★ She has a warm and friendly nature.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Defiant - డిఫియంట్  - ఆవిధేయత చూపు/ దిక్కరించే

Usage: She was described as proud and defiant.

★ James is a defiant teenager.

★Despite the criticism, she was defiant. 

★The players are in a defiant mood.


Date:14.10.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word:  Black - బ్లాక్ - నలుపు 

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Round - రౌండ్  - గుండ్రని

Usage:  The earth is round.

★She was seated at a small round table.

★The moon goes round the sun.

★He lives and works there all the year round.


Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  True - ట్రూ - సత్యం/ నిజం

Usage:   It was a true story.

★Truth is always painful.

★He spoke truth to his father.

 Please tell the truth in the court.

★ I want the truth absolutely.


Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Acute - అక్యూట్  - తీవ్రమైన

Usage:★  A dog has an acute sense of smell.

★There was an acute shortage of water in summer.

★The labour shortage is becoming acute.

★The war has aggravated acute economic crisis.

Date 13/10/2022
Level-1(1st &2nd Classes)

Word:  Blue - బ్లూ - నీలం రంగు

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  First - ఫస్ట్  - మొదటి/ ప్రథమ

Usage: ★She won the first place in the singing competition.

★He is writing his first semester exam.

★The first world war started in 1914.

★She first met him when they were students.


Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Famous - ఫేమస్ - పేరుగాంచిన

Usage:  Shivaji was a famous king.

★He is famous all over the world. 

★I am excited to meet the famous actor.

★ It is still a famous college.

★Many famous people have stayed in the hotel.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Visible - విజిబుల్  - కనిపించే/ చూడగలిగే

Usage:★ The ship was not visible through the fog.

★It is completely visible.

★There is no visible danger.

★The house is clearly visible from the beach.

★His scars are visible to everyone.

★The warning lights were clearly visible.

Date : 12/10/2022

Level-1(1st &2nd Classes)

Word:  Orange - ఆరంజ్ 

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Last - లాస్ట్  - చివరది

Usage: ★ I saw a movie last night.

★She celebrated her birthday last week.

★The husband is always the last to know. 

★It should be the last sentence in the paragraph.


Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Real- రియల్ - వాస్తవమైన

Usage: Nethaji was a real hero of Indian Independence.

★You are my real friend.

★ He told her the real reason for his absence.

★ He is working in a real estate office.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Illiterate - ఇల్లిటరేట్ - నిరక్షరాస్యులు

Usage:He is politically illiterate.

★ I am illiterate when it comes to computers.

★My parents are illiterate.

★ Though he is illiterate, he is shrewd.

★The illiterate man could not complete his application.


Learn A Word A Day
📅Date   : 11.10.2022
           --------
_👨‍👨‍👧‍👦Level : 2( 3,4 & 5 )_
_➡️ Beautiful - అందమైన_
_➡️Usage :She is wearing a beautiful dress._

_👨‍👨‍👧‍👦Level - 3(6,7&8)_
_➡️Sick (illnesses)- జబ్బు చేయడం_
_➡️Usage : If you are sick, visit the doctor._

_👨‍👨‍👧‍👦Level - 4(9 &10 )_
_➡️Previous - ఇంతకు ముందు_
_➡️Usage : Our previous teacher taught us many songs._


Date:10.10.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word:  Green- గ్రీన్ - ఆకుపచ్చ రంగు

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Quick- క్విక్ - తొందరగా

Usage: ★ He took a quick shower.

★May I ask you a quick question ?

★Come quick.

★Quick feet and busy hands fill the mouth

★We made a quick decision.

★Suresh is a quick learner.


Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Enough- ఎనఫ్- చాలినంత

Usage: Is the food warm enough ?

★He is rich enough to buy anything.

★Are you comfortable enough ?

★I don’t have enough money.

★She waited long enough for him at the office.

★ I have not been getting enough time to prepare.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Quiet - క్విట్ - నిశ్శబ్దంగా

Usage:All I want is peace and quiet.

★The teacher was looking for a quiet environment.

★He asked us to be quiet.

★He worked with a quiet determination.

★The atmosphere suddenly became quiet.

★ The old lady was talking in a quiet voice.

★He finally realized his ambition to start his own business..

లెర్న్ ఎ వర్డ్ ఎ డే రోజు వారీ కార్యక్రమాలలో భాగంగా ప్రతిరోజు ఒక పదం  తేదీ 01.10.2022 నుండి 31.10.2022 వరకు 

LEARN A WORD A DAY PROCEEDINGS DOWNLOAD


LEARN A WORD A DAY

Spell Bee.   .Date:23.09.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word:  Shout - షౌట్ - అరుపు

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Leave- లీవ్ - సెలవు

Usage: ★ We will leave after lunch.

★Our science teacher has applied for a leave.

★I will be leaving for Chennai tomorrow.

★He took a few months leave to care for his sick mother.


Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Throw - త్రో - విసురు

Usage: He threw his coat on the chair.

★Don’t throw your trash on the ground.

★He threw a stone at the dog.

★The fielder threw the ball at the wickets.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Realize - రియలైజ్ - నిజం తెలుసుకొని

Usage:★He realized his mistake.

★He realized his acting career was over.

★Michael realized his goal of winning gold medal.

★I realize that is an ambiguous statement.

★He finally realized his ambition to start his own business..

Date:22.09.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word:  Sew - స్యూ - కుట్టు

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Jumble - జంబుల్ - అటు ఇటు కలిపివేయు

Usage: ★ The essay was in jumble of ideas.

★ He followed her up a jumble of rocks to the top of the ridge.

★ Make sure, don’t jumble everything up.

★ She got the painting at a jumble sale.

★Any good clean jumble will be appreciated


Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Scold -  స్కొల్డ్ - తిట్టు

Usage: Please don’t scold him.

★ The boy started crying after being scolded by the teacher.

★ The headmaster scolded the absentee students.

★ He is always ready to scold his brother.

★ He has never been scolded.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Remember - రిమెంబర్  - జ్ఞాపకముంచుకొను

Usage:★I always remember your help.

★ The boy could not remember anything.

★I clearly remember she invited everybody.

★Do you remember what the teacher said today ?

★ I don’t remember if the car was yellow or red.


Date:21.09.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word:  See - సీ - చూచు

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Invite - ఇన్వైట్ - ఆహ్వానించుట

Usage: ★He invited me for dinner.

★The teacher invited the guest on to the dias.

★Modi has invited Putin to visit India.

★They invite me to the magic show.

★ I will invite you to my sister’s marriage.


Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Remind - రిమైండ్  - జ్ఞాపకం చేయు

Usage: The song reminds the soldier his home.

★Do I have to remind you again.

★ Keep reminding him to do the work.

★I remind him of his promise.

★The gift reminds her childhood days.

★ Remind me to phone before I go out.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Prefer - ప్రిఫర్ - ప్రాధాన్యం ఇచ్చుట

Usage:★ I prefer coffee in the morning.

★ She prefers to walk.

★He prefers books to magazines.

★ I'd prefer to die rather than see you crying.

★She tends to prefer small college campuses. 

★I would prefer walking to swimming

Date:20.09.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word:  Run- రన్ - పరుగెత్తు

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Give - గివ్ - ఇచ్చు

Usage: ★Give me some information.

★I can give him a son.

★He knew only of those things that give joy and health and peace.

★I'm too close to my goal to give up now.


Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Reach - రీచ్  - చేరుకొను

Usage:Sometimes that's the only way you can reach each other.

★His smile didn't reach his eyes.

★Anyway, we'll reach Ashley in four or five more days.

★I couldn't reach him.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Perform- పర్ఫార్మ్ - పనిని నిర్వహించే/ ప్రదర్శించు

Usage:★The doctor said he wouldn't be able to perform at first.

★Robots can perform thousands of operations flawlessly every minute.

★Is it unique or might others perform likewise?

★It's no matter if you can't perform.Date:19.09.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word:  Row - రో - వరుస

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Help - హెల్ప్ - సహాయం

Usage: ★We have a natural desire to want to help others.

★Lisa went out to help her carry things into the house.

★Help me, teach me, and perhaps I may...

★I couldn't help but do it.


Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Raise - రెయిజ్  -  పైకెత్తు, పెంచు

Usage:I can raise the baby...

★It looks like a fine place to raise children.

★A major success helped raise our spirits.

★They're into the arts, and charities to raise money for our war.

★I would raise Elisabeth's child.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Praise - ప్రయిజ్ - పొగడు

Usage:★Pete was conservative with his praise, so she felt honored.

★This praise won Jim completely.

★The life which men praise and regard as successful is but one kind.

★All the people whom they saw spoke in praise of his wisdom.Date:17.09.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word: Play - ప్లే - ఆటలాడు

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Fold - ఫోల్డ్ - మడత

Usage: ★She folded the letter and put in to the envelope

★I took it off so I could fold these towels.

★Latha played with a fold in her dress.


Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Pay - పే  -  చెల్లించు

Usage:How much would you pay for that shop today?

★How much did Dad pay you?

★She's working at the hospital to pay for her education.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Attempt - అటెంప్ట్ - ప్రయత్నము

Usage:★This would be the only attempt they would make.

★I smiled in an attempt to calm her down.

★Latha gave up her attempt at relaxing.

★I'll attempt to relate my thoughts and feeling as accurately as possible.

Date:16.09.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word: Paint - పెయింట్ - రంగు పూయు

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Feel - ఫీల్ - అనుభవించు

Usage: I feel much better now.

★I feel so strange.

★There was no reason to feel threatened.

★He was beginning to feel tired.

Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Mention - మెన్షన్ - ప్రస్తావన

Usage:He didn't even mention her family.

★You're a mighty good cook - not to mention a good driver.

★You are the first and only one to whom I mention this, because I like you.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Arrive - అరైవ్- చేరుకొను
Usage:★We expect visitors to arrive soon.

★Her son has been called from Mumbai and is arrive tomorrow on the afternoon train.

★What time did you arrive home?Date:15.09.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word: March -మార్చ్- సంవత్సరం లో మూడోనెల/ క్రమముగా ముందుకు పోవు

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Fall - ఫాల్ - దిగిపోవు ,పడు

Usage: ★Does the rain fall there?

★How could anyone fall asleep that fast?

★This same summer the pond has begun to fall again.

★Now, into the house, before you fall ill.

Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Meet - మీట్- కలియు

Usage:★It's nice to meet you both.

★I want you to get your things and meet me at the mission.

★I'll meet you there later.

★Leaving her thoughts behind, she started up the hill to meet Alex.

★I wish to meet our Sorcerer.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Appear - అప్పీయర్ - కనబడు
Usage:★You always appear when something bad is about to happen.

★They didn't appear to be moving quickly.

★He tried unsuccessfully to appear wounded.

★The teen didn't appear happy.Date:14.09.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word: Lift - లిఫ్ట్ - పై కెత్తు

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Enter - ఎంటర్ - ప్రవేశించు

Usage: ★Do not enter without knocking.
★I'll wait 'til you enter the gate.

Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word:  Lose - లూజ్- నష్టపడు, ఓడిపోవు

Usage:★Has she told the police about the lose of her car ?
★The company made a lose of Rs. 5 crore.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Approach - అప్రోచ్ - సమీపించు
Usage:★This is a new approach to learning languages
★The exams are approaching very fast.Date:13.09.22 Spell bee
Date:12.09.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word: Knock - నాక్ - కొట్టు, తట్టు

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Drink - డ్రింక్ - త్రాగు

Usage: ★She can drink milk like a real baby.

★We were having a drink juice before dinner.

★Water is the only drink for a wise man.

Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word: Grow - గ్రో - పెరుగు, ఎదుగు

Usage:★They all grow up.

★You'll grow into it.

★She will grow with love and care.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Notice -  నోటీస్ -(n) ప్రకటన
                                   (v)చూచు, గమనించు
Usage:★I didn't notice how far I was wandering this evening.

★Others don't notice it, but I see it.

★She did not notice him.Date:09.09.22

Level-1(1st &2nd Classes)

Word: Jump - జంప్ - దుముకు

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

Word:  Draw - డ్రా - చిత్రంగీయు / గెలుపు, ఓటమి లేక ముగిసిన పోటీ

Usage: ★Luck of the draw, I guess.

★Latha did the best she could to draw a map on the small piece of paper.

★Teachers can draw their own conclusions.

Level-3(6th,7th &8th Classes)

Word: Find - ఫైండ్ - కనుగొను

Usage:★The enemy will find it out.

★I find it hard to believe you wouldn't help him if you could.

★Latha parents are very anxious indeed to find a teacher for her.

Level-4(9th &10th Classes)

Word:   Mourn - మౌర్న్  - దుఃఖించు

Usage:★I mourn him, but he died doing what he was trained to do.

★Now she can mourn him in peace.

★I do try not to mourn his death too sadly.

★Let her mourn her drowned husband.

 Learning A Word A Day - 08.09.2022 గురువారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level-1(1st &2nd Classes)

 DRINK      డ్రింక్     త్రాగు

 • It is good to drink enough water every day

LEVEL-II :

Level-2(3rd,4th &5th Classes)

COVER     కవర్       ముసుగు

 • Latha coughed to cover up her laugh.
 • A black cloud seemed to cover the earth.
 • Martha made no move to cover herself.

LEVEL-III :

Level-3(6th,7th &8th Classes)

 FEEL    ఫీల్    అనుభూతి

 • feel much better now.
 • feel  so strange.
 • He was beginning to feel  tired.

LEVEL-IV :

Level-4(9th &10th Classes)

 Imagine   ఇమ్యాజిన్      ఉహించు

 • Can you imagine that?
 • I can only imagine  how difficult this is for you.
 • You can't imagine  how sore I am.
 • I can just imagine  how much of that Latha would want to know.


LEARN A WORD A DAY_DATE : 07.09.2022

 

 • The best way to beat  the cold was to work up some heat.
 • You beat  me to it. 

LEVEL-III :
Level - 3 : 6 To 8 classes

Chase  చేస్  వెంబడించు
 • The cat chased the rat.
 • I don't mean to chase you out.
 • We chase butterflies, and sometimes catch one.
 • When he was little, I couldn't chase him away.
 • I might meet some tall, dark, handsome man on the way, and you'd chase him off.
LEVEL-IV :
Level - 3 : 9 and 10 classes

Believe  బిలీవ్  నమ్మకం
 • We believe that hard work gives best results.
 • I can't believe  I've finally found you.
 • He is the handsomest and strongest of men, and I believe  he is the wisest also.
 • I don't believe  that.
 • But then, he had reason - in his head - to believe  it wasn't his.

******************************

01.09.2022 గురువారం

TODAY లెర్న్ ఏ వర్డ్

LEVEL-1 :

Level - 1 : 1 to 2 classes

Chop  చాప్ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోయడం

LEVEL-II :

Level -2  : 3,4,5 Classes

Ask  ఆస్క్  అడగడం / ప్రశ్నించడం

 • I didn't ask about his family tree.
 • I didn't ask him that.
 • I just wanted to ask you a question.

LEVEL-III :
Level - 3 : 6 To 8 classes

Attract  ఎట్రాక్ట్  ఆకర్షణ
 • Why wouldn't it attract Lori?
 • Petya pulled him by the arm to attract  his attention.
 • Atoms attract  each other and atoms repel one another.
LEVEL-IV :
Level - 3 : 9 and 10 classes

Amaze అమేజ్ ఆశ్చర్యపరుస్తాయి

 • amaze myself with my cleverness.
 • He would amaze a drawing-room by suddenly ejaculating a clause of the Lord's Prayer.
 • Sometimes I even amaze myself!

0 Comments:

Post a Comment

Teachers INFO

 • SCERT - OFFICIAL - 10th class new pattern Model papers Latest
 • CLICK FOR MORE

Teachers News,Info

 • CCE Formative Assessment Tools and Guidelines for FA1, FA2, FA3, FA4 in AP Schools,FA Model papersLatest
 • CLICK FOR MORE
  Acadamic Reated Lables

District wise info

More
AP District wise updates

Pimary Classes TLM,Material

 • June Month Syllabus - 1 to 5th Telugu / English RhymesLatest
 • CLICK FOR MORE
  TLM For Primary Classes( 1 to 5th ) subject wise
  TLM For Class wise

High school -TLM,Material

CLICK FOR More

TLM @ High school classes(6 to 10th)Subject Wise
TLM , Studyy Material For High school classes

General Issues

CLICK FOR MORE
General Lables

Students Related Info

CLICK FOR MORE
STUENTS INFORMATION LABLES

AP District wise Updates

More
AP District wise updates

Technology

To get updates from aptnusinfo.blogspot.com to your Email directly,Enter your email id and click submit button,Then a popup windo will open,then type the Captcha code,Then go t your mail inbox,a confirmation mail will be there, verify that.Next onwards when ever i post a new one automatically a mail will be sent you.
Top